levande_arkitektur

Att anlita arkitekt

När du anlitar arkitekt bestämmer du själv vilken omfattning arkitektens arbete ska ha, beroende på var i processen du befinner dig och hur mycket hjälp du behöver. När nedan hittar du en sammanställning av de tjänster som oftast efterfrågas. För prisuppgift, skicka ett mejl och berätta vad det är du är intresserad av.

Platsbesök med konsultation och snabbskiss

Första steget är alltid att vi träffas och går igenom förutsättningarna för projektet: önskemål, bestämmelser, budget, tidplan, konstruktion, materialval etc. Därefter följer en konsultation /diskussion då vi också gör de allra första skisserna.

Genom detta första möte får du tillfälle att strukturera och formulera dina egna tankar och önskemål och du får hjälp att fästa dem på papper. Vi skissar gemensamt fram en eller flera alternativa lösningar och diskuterar igenom deras för- och nackdelar. Kanske får du bekräftat att du är på rätt spår, eller så öppnar sig helt nya möjligheter. De här tidiga skisserna utgör grunden för det fortsatta projektet. Mötet brukar ta 3-5 timmar, restid kan tillkomma.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av konsultationen behöver du göra följande förberedelser:

  • Kontakta en bygglovshandläggare på din kommunen och tag reda på vilka bestämmelser som gäller för fastigheten.
  • Samla ihop existerande ritningar/kartor över fastigheten och – vid ombyggnad – det befintliga huset. Äldre ritningsmaterial och detaljplan för fastigheten kan beställas från kommunen. Ritningarna måste vara skalenliga.
  • Har du bilder som kan illustrera dina idéer så öronmärk och samla ihop till mötet. Har du gjort egna skisser får dessa också gärna finnas framme, tillsammans med en skriftlig sammanställning av önskade funktioner, antal rum etc .
arkitekt-planritning-arkitektritat-fritidshus

Förslagshandlingar

Steget efter konsultationen är ett fördjupat skissarbete som resulterar i ett förslag. Förslagshandlingarna kan innehålla planer, situationsplan, sektioner, fasadskisser och/eller skissperspektiv, beroende på vad vi kommit överens om. Vi träffas och går igenom ritningarna och förslaget revideras sedan enligt dina synpunkter. I vissa fall kan förslaget behöva revideras flera gånger och det kan då också bli fråga om ytterligare möten.

I det här skedet prövar vi olika möjliga lösningar och du kommer på så sätt till insikt om vilken väg du ska gå för att byggprojekt ska bli så bra som möjligt. Förslagshandlingarna utgör ett underlag för fortsatta beslut och är ett sätt att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av de resurser som läggs på ditt projekt. Det är i det här skedet du drar allra mest nytta av att anlita en arkitekt.
arkitekt-planritning-forslag-fasad-tillbyggnad-skanelanga
arkitekt-planritning-bygglovsritning-tillbyggnad-skanelanga

Bygglovshandlingar

När du kommit till beslut om hur du i stora drag vill att ditt hus ska se ut, upprättas bygglovshandlingar. Bygglovsritningarna görs i skala 1:100 och omfattar planer, sektioner, fasader samt situationplan/nybyggnadskarta i skala 1:400.

Under det här skedet fortsätter den kreativa processen. När huset ritas upp med större noggrannhet upptäcker man nya problempunkter som måste diskuteras. Det kan också behöva göras olika fasadalternativ för att pröva tex. olika varianter på fönstersättning. I den här processen hittar huset tillslut sin färdiga form.

Slutprodukten är de korrekta, kompletta handlingar som krävs för att du ska beviljas bygglov. Dessa ritningar utgör också grunden till förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Förfrågningsunderlag och bygghandlingar

För att du skall kunna göra en riktigt korrekt och rättvisande upphandling av entreprenörer är det viktigt att ha bra handlingar som exakt beskriver husets uppbyggnad. Dessa ritningar görs i skala 1:50, 1:20 och 1:5.

Arkitekten upprättar bygghandlingarna i samråd med en konstruktör, som sedan även gör de konstruktiva beräkningarna. Bra handlingar ger dig bättre anbud och spar mycket tid på arbetsplatsen. Att satsa på bra bygghandlingar är kostnadsbesparande!
arkitekt-planritning-bygghandlig-detalj-takfot

Uppmätning

Vid en ombyggnad behöver man i de allra flesta fall mäta upp det befintliga huset i ett tidigt skede. Att ha ett exakt och skalenligt underlag är nödvändigt för att man ska kunna skissa och göra förslagshandlingar och för att bygglovs- och bygghandlingar ska bli korrekta. En uppmätning kan också vara aktuell om man man helt saknar ritningar för sitt hus och vill dokumentera byggnaden inför framtiden och eventuella kommande projekt.
arkitekt-planritning-skiss-tradgard

Trädgård: Konsultation med snabbskiss

Vi träffas på plats och går tillsammans igenom förutsättningarna för den nya trädgården: önskemål, jordmån, väderstreck, budget etc. Sedan sätter vi oss inomhus och arbetar tillsammans fram en skiss (eller flera!) över trädgården och dess nya funktioner och former. Stor vikt läggs vid kontakten med huset, hur ute och inne samverkar. Vi samtalar även övergripande om val av material och växter i trädgården.

Tidsåtgång: 3-5 timmar, restid kan tillkomma. För att du ska få ut så mycket som möjligt av konsultationen behöver du göra följande förberedelser:

  • Samla ihop existerande ritningar/kartor över fastigheten och huset. Har du inga ritningar kan dessa beställas från kommunen. Ritningarna bör vara i skala 1:100 eller 1:200, beroende på trädgårdens storlek.
  • Finns det befintliga uteplatser, gångar, större träd etc, som ska bevaras, är det bra om dessa föras in på ritningsunderlagen.
  • Gå igenom den checklista med olika frågor kring trädgården som jag mejlar över innan mötet.
  • Samla ihop några inspirationsbilder som kan illustrera dina önskemål för den nya trädgården. Har du egna skisser får dessa också gärna finnas framme.

Genom det här mötet får du hjälp att sätta dina idéer på papper. Kanske får du bekräftat att du är på rätt spår, kanske kommer vi fram till något helt nytt!

Trädgård: Förslag med illustrationsplan

Steget efter konsultationen är ett fördjupat skissarbete som resulterar i ett förslag för trädgårdens utformning. Med utgångspunkt från idéerna som framkom under den första konsultationen förfinas snabbskissen till en illustrationsplan. Ritningen görs för hand eller i CAD, du får en ritning där former och funktioner i trädgården tydligt illustreras. Trädgården presenteras i skala 1:100 eller 1:200.
arkitekt-planritning-illustrationsplan-tradgard-radhus
arkitekt-planritning-plan-m-ytor

Trädgård: Förfrågningsunderlag /arbetshandlingar markarbeten

Illustrationsplanen kan kompletteras med en detaljerad redovisning av matrial, markbeläggningar, nivåer, mängder, etc. Med hjälp av dessa ritningar kan du ta in priser från olika anläggningsfirmor.

Trädgård: Förfrågningsunderlag /arbetshandlingar plantering

Steget efter konsultationen är ett fördjupat skissarbete som resulterar i ett förslag för trädgårdens utformning. Med utgångspunkt från idéerna som framkom under den första konsultationen förfinas snabbskissen till en illustrationsplan. Ritningen görs för hand eller i CAD, du får en ritning där former och funktioner i trädgården tydligt illustreras. Trädgården presenteras i skala 1:100 eller 1:200.
arkitekt-planritning-planteringsritning-tradgard
© 2024 · Levande Arkitektur i Skåne AB · Sandgatan 14F 223 50 Lund · Tfn: 070-644 80 50 · info@levandearkitektur.se